splash-img-tpt
Ta witryna ma ograniczoną obsługę Twojej przeglądarki. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

Odbierz dodatkowe 15% rabatu - Obliczane automatycznie

Darmowa dostawa - Przy zamówieniach powyżej 500 zł

Do każdego zamówienia sadzimy 1 drzewo

Darmowa dostawa do Paczkomat Inpost albo kurier DPD.

100 dni na darmowy zwrot*

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów w ramach Sklepu internetowego Venetia Jewels prowadzonego przez Venetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Venetia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793101, NIP 5342603230, REGON 383773053.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: data@venetiajewels.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

§ 2 Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego produktu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.
3. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:
a) prawnie uzasadnionym interesie administratora,
b) zgodzie osoby, której dane dotyczą,
c) wykonaniu zawartej umowy,
d) realizacji obowiązków wynikających z prawa.

§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z zawieraniem i realizacją umów sprzedaży oraz rejestrowaniem wykonanych transakcji.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) podjęcia działań przed zawarciem umowy, tzn. prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO;
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
d) na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora: ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
e) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu,
f) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

§ 4 Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa lub z realizacji celu, dla którego dane zostały przekazane.
2. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające) w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator deklaruje, że korzysta z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa danych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne, księgowe, prawne, doradcze, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną dostawą produktów.

§ 5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) do przenoszenia danych osobowych;
e) usunięcia danych osobowych,
f) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
2. W przypadku realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1 należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w § 1 ust. 2.
3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Cookies w sklepie internetowym

1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies stanowiące informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony;
b) tworzenie statystyk służących poprawie funkcjonalności strony i jej struktury;
c) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług;
d) utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu;
f) ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01/01/2022.