This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Promocja na LATO - kończy się za chwilę! ⏰ Ciesz się dodatkowym 15% rabatem, obliczanym automatycznie przy kasie!

Darmowa dostawa i darmowy zwrot do 100 dni*

Regulamin - Program lojalnościowy

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym  skierowanym do Klientów Sklepu internetowego Venetiajewels prowadzonego przez Venetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793101, NIP 5342603230, REGON 383773053 dalej („Program”).

1 - Postanowienia ogólne

Organizatorem Programu jest Venetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793101, NIP 5342603230, REGON 383773053 (dalej: „Venetia”).

Sklep internetowy prowadzony jest przez Venetia pod adresem venetiajewels.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu (dalej „Sklep”).

Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 16 lat oraz osoba prawna.

Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie.

2  - Uczestnictwo w Programie

Uczestnikiem w Programie może być Klient, który spełni następujące warunki:

a) zarejestrował konto Klienta w Sklepie zgodnie z regulaminem Sklepu;
b) zaakceptował treść Regulaminu Programu Lojalnościowego;
(dalej „Uczestnik”).

Punkty przyznane w Programie nie są zbywalne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. 

3  - Punkty

Uczestnik po dokonywaniu zakupów w Sklepie uzyskuje punkty, które przypisywane są do konta Uczestnika w Zakładce Punkty.

Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

Punkty przyznawane są za nieodwołalne dokonanie zakupów Sklepie, przez które rozumie się dokonanie zakupu przez Uczestnika oraz brak odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały Uczestnikowi nienależnie, w szczególności w przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy sprzedaży – Venetia ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone punkty.

Punkty przyznawane są w terminie 24 godzin od momentu realizacji zamówienia rozumianej jako wysyłka Produktu przez Venetia do Użytkownika.

Okres ważności każdego z punktów trwa 365 dni liczonych od momentu ich przyznania w sposób określony w ust. 5.

Po upływie okresu ważności punktów, o którym mowa w ust. 6, punkty uzyskane przez Uczestnika tracą moc.

Venetia uprzedza Uczestnika o upływie okresu naliczania punktów z miesięcznym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika stosownej informacji.

Punkty przyznawane są w następującej wysokości:

a) 100 punktów za założenie konta na stronie sklepu venetiajewels.pl
b) 100 punktów za wpisanie daty urodzin na swoim koncie sklepu venetiajewels.pl
c) 100 punktów - za każde 100 zł brutto wartości definitywnie dokonanego zakupu;
d) 100 punktów za pozostawienie pozytywnego komentarza na stronie venetiajewels.pl
e) 100 punktów za obserwowanie na social mediach – instagram, facebook
g) 100 punktów za umieszczenie zdjęcia zakupionego Produktu biżuterii na social mediach Uczestnika z oznaczeniem Sklepu (zrobione manualnie, po oznaczeniu Uczestnik, musi wysłać wiadomość do nas przez social media) 

Venetia może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w ust. 9.

Uczestnicy, którzy w okresie naliczania punktów, o którym mowa w ust. 6 zebrali 15 000 punktów uzyskują Status Złotego Klienta.

Status Złotego Klienta upoważnia Uczestnika do przeliczenia punktów uzyskanych od momentu uzyskania tego Statusu przy użyciu współczynnika 1,5, czyli od tego momentu za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzyma 1,5 pkt.

Uczestnicy, którzy w okresie naliczania punktów, o którym mowa w ust. 6 zebrali 10 000 punktów uzyskują Status Srebrnego Klienta.

Status Srebrnego Klienta upoważnia Uczestnika do przeliczenia punktów uzyskanych od momentu uzyskania tego Statusu przy użyciu współczynnika 1,2 czyli od tego momentu za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzyma 1,2 pkt.

Uczestnicy, którzy w okresie naliczania punktów, o którym mowa w ust. 6 zebrali 3 000 punktów uzyskują Status Brązowego Klienta.

W przypadku uzyskania przez Uczestnika statusu Brązowego Klienta współczynnik przeliczenia punktów uzyskanych od momentu uzyskania tego Statusu nie ulega zmianie.

Postanowienia ust. 1 – 10 mają odpowiednie zastosowanie do Statusu Złotego, Srebrnego i Brązowego Klienta.

Wpisanie daty swoich urodzin na koncie sklepu venetiajewels.pl i dokonanie zakupów na stronie sklepu w dniu swoich urodzin, upoważnia Uczestnika do przeliczenia punktów uzyskanych za ten konkretny zakup przy użyciu współczynnika 1,2 czyli za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzyma 1,2 pkt.

4  - Wymiana punktów

Uczestnik ma prawo do dokonania wymiany punktów uzyskanych w Programie na Nagrody do wykorzystania przy następnym zakupie Produktu dostępnego w Sklepie:

a) 100 zł rabatu – za uzyskanie 1500 punktów;
b) 15% rabatu – za uzyskanie 3000 punktów;
c) 20% rabatu – za uzyskanie 5000 punktów;
d) kartę upominkową w wysokości 250 zł – za uzyskanie 3000 punktów;
(dalej „Nagroda’’).

Wybór Nagrody może zostać dokonany poprzez wskazanie konkretnej Nagrody na Koncie Uczestnika.

Uczestnik może wykorzystać Nagrodę, o której mowa w ust. 1 lit a) - d) na dokonanie zakupu jednego Produktu.

W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od umowy sprzedaży Produktu w stosunku, do którego wykorzystał punkty - punkty nie będą mu zwracane.

Nagrody przyznane Uczestnikowi mogą być wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.

Koszty dostawy Produktu przyznanego w ramach Nagrody ponosi Uczestnik.

Przyznane Nagrody nie mogą zostać wypłacone Uczestnikowi.

Przyznane Nagrody nie podlegają przeniesieniu lub zbyciu na osoby trzecie. 

5  - Reklamacja

Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji Programu może zostać przesłane na adres e-mail: care@venetiajewels.pl
lub zostać złożone poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej https://venetiajewels.pl/apps/return_prime

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Venetia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika lub na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

6 - Czas trwania programu

Venetia ma możliwość zakończenia Programu w dowolnym terminie.

Informacja o zakończeniu Programu musi być zamieszczona na stronie internetowej Sklepu lub wysłana na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika Programu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni.

Po zakończeniu Programu Uczestnik nie będzie miał możliwości naliczania punktów.

Punkty i Nagrody mogą być wykorzystane przez Uczestników do dnia zakończenia Programu.

7 - Postanowienia końcowe

Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Venetia a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Venetia.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Venetia w następujący sposób:

a) telefon: 511 030 504
b) e-mail: care@venetiajewels.pl
c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: Venetia sp. z o.o. Wichrowej 7, 05-090 Raszyn